Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens beslut angående rätten att ta del av en säkerhetskopia som allmän handling. Målet återförvisas till kammarrätten för ny prövning.