Högsta förvaltningsdomstolen upphäver underinstansernas avgörande gällande ansökningstid för skattelättnader enligt lagen om Forskarskattenämnden.