Högsta domstolen (HD) har bedömt att skadeståndsskyldighet borde ha beaktats vid vinstutdelning utifrån förutsättningarna enligt aktiebolagslagen.