Åldersgränsen för tidigaste uttag av inkomstgrundad ålderspension höjas från 62 till 63 år 2023. Åldersgränserna ska knytas till den så kallade riktåldern för pension som ska börja användas 2026.