Högsta domstolen (HD) har godkänt avdrag energi- och koldioxidskatt på bränsle som används för elproduktion, något som tidigare instanser såsom Skatteverket gjort avslag på.