Kammarrättens dom om 50 mkr i sanktionsavgift för Google vinner laga kraft då Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelar prövningstillstånd mellan Google och Integritetsskyddsmyndigheten.