Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avkunnat dom gällande fåmansföretags förvärv av aktier genom en nyemission i ett annat fåmansföretag vid tillämpningen av utomståenderegeln.