Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avkunnat dom i mål om förhandsbesked avseende när skattskyldighet för uttag av tjänster upphör vid successiv avyttring  i en byggnadsrörelse.